Sürrealizm Akımı

Sürrealizm Akımı Surrealizm Akimi Nedir Ozellikleri Salvador Dali

Sürrealizm Nedir Ne Demek Anlamı Sürrealizm terimi, “gerçeküstücülük” olarak da bilinir ve yaygın olarak kabul görür. Bazı edebiyat uzmanları ise “üst-gerçekçilik” veya “gerçekötecilik” terimlerini önerirler. Ancak gerçeküstü teriminin, anlam bakımından yanıltıcı olabileceğini ve sürrealizmin farklı bir gerçeklik biçimini ifade ettiğini savunurlar. Sürrealizm akımı, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren resim, şiir ve sinema gibi farklı sanat […]

Letrizm Akımı

Letrizm Akımı Dadaizm akimi

Letrizm (Harfçilik) Nedir Ne Demektir Anlamı Letrizm, adını Fransızca’da “harf” anlamına gelen “lettre” kelimesinden alan edebi akımlardan biridir. Bu hareket, şiirdeki yeniliği harfleri kullanarak gerçekleştirmeyi amaçlar. Letrizm, kelimenin kendisi yerine harf düzenlemelerini önemseyen bir yaklaşımı temsil eder. Bu nedenle bu akıma “Harfçilik” de denir. Letrizm akımı, seslerin düzenlenmesi, anlamın veya anlamsızlığın ifadesi, ve tüm bu […]

Fütürizm Akımı

Fütürizm Akımı Futurizm Akimi Nedir Ozellikleri Temsilcileri Amaci

Fütürizm Nedir Ne Demektir Anlamı Fransızca “futur” (gelecek) kelimesinden türetilen “fütürizm,” Türkçe‘de “gelecekçilik” olarak adlandırılabilir. Bu akım, XX. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkmıştır. İtalya’nın o dönemde dünya gelişmelerine ayak uyduramadığı düşünülüyordu, bu nedenle fütüristler, ülkelerini canlandırmak ve güçlendirmek amacıyla bu akımı başlattılar. Fütürizm akımının temel düşüncesi, geleceği makine ve hız kavramları etrafında inşa etmekti. Bu […]

Dadaizm Akımı

Dadaizm Akımı Dadaizm Akimi Nedir Ozellikleri Temsilcileri Ne Demektir Tanimi

Dadaizm Nedir Ne Demektir Tanımı “Dada” sözcüğü, Dadaizm akımının temel estetik ölçütlerini veya felsefesini açıklayan bir terim değil, tamamen uydurulmuş bir isimdir. Dadaizm adının adın kökeni, Richard Hülsenbeck (1892-1974), Jean Arp (Hans, 1887-1967), Marcel Janco (1895-1984), Tristan Tzara, Emmy Hennings (1885-1948) gibi isyan ruhuna sahip gençlerin, özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında, toplumsal ve kültürel yapıya […]

Kübizm Akımı

Kübizm Akımı Kubizm Akimi Nedir Ozellikleri Temsilcileri

Kübizm Nedir Ne Demektir Anlamı Tanımı Kübizm, 20. yüzyılın başlarında Paris’in sanat çevrelerinde ortaya çıkmış sanat akımlarından biridir. Kübizm akımı, 1907 ile 1914 yılları arasında resim sanatında başladı, ancak etkisi sadece resimle sınırlı kalmadı, şiir, mimari ve diğer sanat dallarına da büyük bir etki yaptı. Kübizm, 20. yüzyılın resim sanatındaki en önemli akımlardan biri olarak […]

Ekspresyonizm Akımı

Ekspresyonizm Akımı Ekspresyonizm Akimi Nedir Ozellikleri Temsilcileri

Ekspresyonizm Nedir Ne Demektir (Dışavurumculuk) Sanat ve edebiyat akımları genellikle zamanın ruhuna, mevcut sanatsal eğilimlere ve önceki akımlara tepki olarak ortaya çıkar. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru, sembolizm ve empresyonizmin etkisi altındaki sanat dünyası, bu edebi akımlara karşı bir tepki olarak ekspresyonizm akımının doğuşuna şahitlik eder. “Ekspresyonizm” terimi, kelime anlamıyla “dışavurumculuk” olarak açıklanabilir. Ekspresyonistler, empresyonistlerin […]

Empresyonizm Akımı

Empresyonizm Akımı izlenimcilik Empresyonizm Akimi Nedir Ozellikleri Temsilcileri

Empresyonizm Nedir Ne Demektir Tanımı Empresyonizm terimi, eleştirmen Louis Leroy’un Monet’in “İzlenim: Gündoğumu” tablosu hakkındaki yorumlarıyla popülerlik kazandı. Empresyonizm akımına bağlı sanatçılar, Monet, Renoir, Degas, Pissarro ve Cezanne gibi isimlerle temsil ediliyor ve eserleri akademik resimden büyük ölçüde farklılık gösteriyordu. Bu hareket, tablolarında ışık ve renk etkilerine vurgu yaparak anlık izlenimleri yakalamayı hedefliyordu. Bu nedenle […]

Sembolizm Akımı

Sembolizm Akımı Sembolizm simgecilik akimi nedir ozellikleri temsilcileri

Sembolizm Nedir Ne Demektir Tanımı Sembolizm, sembol ve simge kavramlarına dayanır. Sembol, içinde gerçek ve soyut anlamları bir arada taşıyan, bağlama göre yorumlanabilen bir karmaşık ifadedir. Simge ise anlamı önceden belirlenmemiş, göreceli ve değişik yorumlara açık bir sembol türüdür. Semantik enerji akışı açısından sembol, anlamını bağlamından alır ve bir anlatı boyunca süren sembol sistemleri alegori […]

Parnasizm Akımı

Parnasizm Akımı parnasizm akimi nedir ozellikleri temsilcileri

Parnasizm Nedir Ne Demektir Kısaca Özet Fransız romantizminin aşırı duygusal diline karşı bir tepki olarak Parnasizm, 1850’lerden itibaren ortaya çıkan bir edebi akımdır. Parnasizm akımı, poeziyi realizm ve natüralizm etkisi altında nesnelliğe ve kesinliğe yönlendirmiş ve Fransız romantizminin duygusal anlatımından uzaklaşmıştır. Parnasizm terimi, Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahip olan Parnassos Dağı’ndan türetilmiştir. Bu dağ, […]

Natüralizm Akımı

Natüralizm Akımı Naturalizm Akimi Nedir Ne Demek Ozellikleri Temsilcileri

Natüralizm Nedir Ne Demektir Kısaca Natüralizm, realizmin bir devamıdır ve 1870’lerden sonra özellikle tiyatro ve roman alanlarında Darwinci doğa yöntemine dayalı olarak gelişen edebi akımlardan biridir. Natüralizm terim, “Nature-doğa” kelimesinden gelir ve “doğalcılık” olarak da adlandırılır. Kelimenin kökeni XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar değişmiştir. Önceleri Tanrı’yı inkar edenlerin doğaya her şeyi atfettiği bir sistem olarak […]

Realizm Akımı

Realizm Akımı Realizm Akimi Nedir Ne Demektir Ozellikleri Temsilcileri

Realizm Nedir Kelime Kökeni Hakkında Kısaca Bilgi Fransızca “Réalité-Réalisme” kökenli bir kelime olan “Realizm” terimi, “gerçek” kelimesinden türetilmiştir ve edebiyat teriminde “Gerçekçilik” olarak da ifade edilir. Felsefede “gerçek”, “düşünülen, tasarlanan veya hayal edilen şeylere karşıt olarak var olan” olarak tanımlanır. Bu, varlığın insan zihninden geçip bozulmamış hali anlamına gelir. Genel bir bakış açısıyla edebi akımlar […]

Romantizm Akımı

Romantizm Akımı Romantizm Akimi Nedir Ne Demektir

Romantizm Nedir Ne Demektir Romantizm, Avrupa’da klasisizme uzun bir süre tepki olarak gelişen bir akım olarak ortaya çıkar. Bu akım, insanların sadece mantıkları değil, duygusal yönleriyle de ilgilenir ve sıkı kurallara dayalı klasisizme karşı bir özgürlük arayışıdır. Romantizm akımı, özellikle fantastik ve duygusal içerikli eserleri tanımlamak için kullanılmış ve “romantizm” terimi modern anlamıyla ilk kez […]

Klasisizm Akımı

Klasisizm Akımı Nedir Ne Demektir Klasisizm, edebiyatta Yunan ve Roma antik sanatlarının temel alındığı ve tarihselci bir yaklaşımı benimseyen bir estetik anlayışıdır. Orta Çağ alışkanlıkları ile Rönesans Dönemi’nin etkileri altında, özellikle Rabelais ve Montaigne gibi hümanist bakış açısına sahip yazarlar, antik Yunan ve Roma kültürünü hem koruyup hem de bu mirası hümanist bir zeminde değerlendirmişlerdir. […]

Hümanizm Akımı

Hümanizm Akımı Nedir Ne Demektir Hümanizm, Orta Çağ’ın sonunda Avrupa’yı etkileyen büyük krizlerin, Yüzyıl Savaşları, salgın hastalıklar ve kıtlıklar gibi felaketlerin ardından XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da ortaya çıkan yeni bir entelektüel yaklaşım ve yaşam biçimini ifade eder. Hümanizm, XIV. yüzyılda İtalya’da doğdu ve XVI. yüzyılda Avrupa genelinde yaygınlaştı. Temel olarak Antik Yunan ve Latin […]

Postmodernizm Akımı

Postmodernizm Akımı Postmodernizm Akimi Nedir Ozellikleri Turk Temsilcileri

Postmodernizm Nedir 1960’ların sonlarından itibaren yavaşça ortaya çıkan ve 1970’lerde daha fazla görünür hale gelen bir akımdır. Postmodernizm, sanatta, eleştiride ve çeşitli akademik disiplinlerde sıkça kullanılan bir terim haline gelmiştir. Ancak bu akım, genellikle heterojen ve çok parçalı bir yapıya sahiptir, bu nedenle klasik anlamda bir akım olarak tanımlanması zordur. Postmodernizmin temel özelliği, her türlü […]

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi

Edebiyat ve Sanat Akımları Arasındaki İlişki Bir milletin tarih boyunca yaşadığı deneyimler, çeşitli düşünce akımlarının oluşmasına yol açar. Sanatın evriminde, yönetim biçimleri, toplumsal değişimler, bilimsel ilerlemeler ve daha birçok faktör, sanat akımlarının doğuşunda etkili olmuştur. Bu düşünce akımları, bir milletin yaşam tarzını ve devlet yapısını temelden etkiler. İşte bu etkilenme, edebi eserler üzerinde de açıkça […]

Edebiyat Nedir

Edebiyat Nedir Ne Demektir Edebiyat, insanların duygularını, düşüncelerini, hayallerini ve isteklerini en güzel ve etkileyici şekilde ifade etme sanatıdır. Bu sanat, söz veya yazı aracılığıyla gerçekleşir ve farklı biçimlerde ortaya çıkar. Şiir biçiminde olan manzum edebiyatın yanı sıra düzyazı olarak da adlandırılan mensur edebiyat da bu ifade şekillerinden biridir. Edebiyat sözcüğü, Arapça “edep” kökünden türetilmiştir, […]

Türk Edebiyatının Dönemleri

Türk Edebiyatının Dönemleri Turk Edebiyatinin Donemler

Türk Edebiyatının Dönemleri Nelerdir Türk edebiyatının evrimini anlamak için, edebiyat tarihini ana dönemlere ayırmak, tarihsel süreçlerin gereksinimlerine uygun bir yaklaşımı zorunlu kılar. Türk tarihi, sadece edebiyatın değil, aynı zamanda diğer sosyal kurumların incelenmesi açısından da üç ana döneme ayrılır: A. İslamlıktan Önceki Türk Edebiyatı: Türk edebiyatının ilk dönemi, İslâmiyet öncesi dönemde şekillenmiştir. Bu dönemde, Türklerin […]