Tanzimat Dönemi İlk Gazeteler

Halkı bilgilendirmede araç olarak kullanılmıştır. Dönemin fikri ve edebi tartışmalarına yer verilmiştir. Makale, fıkra gibi yeni türlere yer verilmiştir. Sade bir dil kullanılmıştır. İlk Resmi Gazete Takvim-i Vakayi (1831) İlk gazete, 1831’de çıkarılmaya başlanan Takvim-i Vakayi adlı resmi gazetedir. Haftalık olarak yayımlanan ve Osmanlı Türkçesi dışında Arapça, Ermenice, Farsça, Fransızca, Rumca baskıları da yayımlanan bir […]

Tanzimat Edebiyatında Roman

Tanzimat Edebiyatında Roman Türk edebiyatında roman I860’tan sonra başlar. Edebiyatımızdaki ilk roman, François Fenelon’un (Fıransua Fenelon) Yusuf Kâmil Paşa tarafından Telemak (1862) adı ile çevrilen ilk çeviri romandır. O dönemde çevirisi yapılan diğer romanlar: Sefiller, Monte Kristo Kontu, Atala, Paul ve Virginie vb. dir. Fransız romanlarından çevrilen örneklerin ardından Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal, Şemsettin […]

Tanzimat Döneminde İlkler

İlk resmi gazete: Takvim-i Vakayi İlk yarı resmi gazete: Ceride-i Havadis İlk özel gazete: Tercüman-ı Ahval, Şinasi Agah Efendi (1860) İkinci özel gazete: Tasvir-i Efkar (Şinasi) Yurt dışında çıkan ilk Türk gazetesi: Hürriyet (Londra), Namık Kemal Ziya Paşa İlk Türkçe dergi: Mecmua-i Fünun, Münif Paşa Aruzla yazılan ilk tiyatro: Eşber, Abdülhak Hamit Tarhan Heceyle yazılan […]

Tanzimat Döneminde Roman ve Öykü

Birinci Dönem Tanzimat Edebiyatı Roman ve (Öykü) Hikaye Tanzimat Dönemi öncesi Türk edebiyatında hikaye ve roman türleri yoktu. Olay kaynaklı eserler, daha çok mesnevi ve halk hikayeleri türünde yazılmıştır. Türk edebiyatında roman, çevirilerle başlamıştır. Bu alanda “ilk çeviri roman“, Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon adlı Fransız yazardan çevirdiği Telemak adlı romandır. Türk edebiyatında ilk yerli roman […]