Mübalağa (Abartma) Sanatı

Mübalağa (Abartma) Sanatı Mubalaga Nedir Abartma Sanati Ornekleri Ornegi

Mübalağa (Abartma) Sanatı Nedir Kısaca Özet Mübalağa, bir özelliğin, eylemin veya hali, gerçekte olanın çok ötesine taşınarak, aşırı bir biçimde dile getirilmesi sanatıdır. Bu edebi figura, bir durumun veya özelliğin pozitif ya da negatif yönlerinin abartılarak ifade edilmesi şeklinde de tanımlama getirilebilir. Abartma tekniği olarak bilinen mübalağa, yalnızca hayal ürünü bir ifade biçimi olmakla kalmaz; […]

Mahallileşme Akımı, Türki Basit ve Sebki Hindi Akımı

Divan Edebiyatında Mahallileşme Akımı Şehirlerde rastlanan halk dili ve divan tarzı söyleyişlerden, Türk halk edebiyatındaki aşık tarzı söyleyişten doğan bir akımdır. Divan şiirimizde İstanbul’un fethinden sonra başlayarak etkisini artıran bu akımda İstanbul şivesine ve İstanbul tabiatına yaklaşma amaçlanmıştır. XVI. yüzyılda Baki’de etkisini hissettiren “Mahallileşme Akımı” en güçlü örneklerini XVIII. yüzyılda Nedim ile vermiştir. Mahallileşme akımının […]

Gazel

Gazel Nedir? Gazel, sözlük anlamı olarak kadınlarla aşk konusunda konuşmak veya sohbet etmek demektir. Ancak Arap edebiyatında gazel, aslen kasidelerin başında yer alan ve övgü için yazılan bölümlere verilen bir addı. Bu bölümler, genellikle aşktan ve sevgiliden bahsederdi ve “nesîb” terimiyle karşılık bulurdu. Daha sonraları, şairler bu “nesîb” bölümlerini ayırarak aşk, sevgili, şarap, bahar gibi […]

Hüsnütalil Sanatı

Hüsnitalil (Güzel Nedene Bağlama) Sanatı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi ve Örnekler Herhangi bir olayın, asıl gerçekleşme nedeninin dışında hayali ve güzel bir nedene bağlanmasıdır. Genellikle doğa olayı bir güzel nedene bağlanır, edebi sanatlar içerisinde bu anlam sanatına “Hüsn-i Talil Sanatı” adı verilir. Başka bir deyişle, herhangi gerçek bir olayın meydana gelişini hayali ve güzel bir […]

Fuzuli

Fuzuli Kimdir Hayatı Eserleri Biyografisi Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi XVI. yüzyılda yaşamış divan edebiyatının güçlü şairlerinden olan Fuzûlî’nin Bağdat civarlarında doğduğu sanılmaktadır. Hayatını da Bağdat, Kerbela, Necef ve Hille bölgelerinde geçirmiştir. Sadece yaşadığı dönemde değil, sonraki dönemlerde de pek çok şairi etkilemiştir. İyi bir eğitim gören şairin eserlerinde lirizm önemli bir yere sahiptir. Fuzûlî, Arapça […]

Redif

Redif Nedir Hakkında Kısaca Bilgi Mısra sonlarında yazılışları, okunuşları, anlamları ve görevleri aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının tekrar edilmesine “redif” denir. Ek Halinde redif Aramızı kesti dumanlı dağlar Artıyor efkârım yine bu çağlar Yukarıdaki dizelerde “dağlar, çağlar” sözcüklerinde dağ, çağ sözcükleri kendi aralarında tam uyaklıdır. Bu sözcüklerdeki –lar çokluk eki aynı görevi üstlendikleri […]

Tecahül-i Arif Sanatı

Tecahüliârif (Tecahül-i Arif, Bilip de Bilmezlikten Gelme) Sanatı Nedir Bilinen bir gerçeğin, bilinmiyor gibi söylenmesidir. Genelde bir soru cümlesi şeklinde olur. Çoğu örnekte “Tecahül-i Arif” le “istifham sanatı” iç içedir. Böyle bir soru gelirse nasıl ayırabiliriz? Bir soruda bu iki söz sanatı cevap oluşturacaksa aynı anda seçeneklerde olmaz. Ne dökülmüş ak gerdanın üstüne Kakül müdür […]

Divan Edebiyatında Kullanılan Türler

Divan Edebiyatında Kullanılan Manzum Türler Tevhit: Allahı, yaratılış ve kainatın aslı gibi unsurları ele alıp işleyen manzumelere “tevhit” adı verilmektedir. Tevhitte Allah’ın kudret isimleri yer alır. Münacaat: Allah’a yakarmak ve Allah’tan istekte bulunmak maksadıyla yazılan şiirlere denir. Naat: Hz. Muhammed’i övmek amacıyla yazılan şiirlerdir. Düzyazı şeklinde olanı da vardır. Naatlarda Hz. Muhammed’e duyulan sevgi ve […]

Mesnevi

Mesnevi Nedir Ne demektir Hakkında Kısaca Bilgi Mesnevide tüm beyitlerin mısraları kendi içerisinde uyaklı, aruz ölçüsünün kısa vezinleriyle kaleme alınan, divan edebiyatının en geniş ve uzun nazım şekline mesnevi adı verilmektedir. Mesnevi nazım biçimi Fars edebiyatının yani günümüzdeki İranlıların nazım şeklidir. Fakat Türk edebiyatında kaleme alınmış mesneviler Fars edebiyatında yazılmış olanlar kadar güzeldir. Divan edebiyatında […]

Baki

Baki Kimdir Hayatı Eserleri Biyografisi Kişiliği Hakkında Kısaca Bilgi Eğlence, zevk ve sefa sanatçılarından biri olan Baki, manzum eserlerinde din ya da  tasavvufa yer vermemiş, en güzel gazelleriyle karşımıza çıkmaktadır. Divan şiirini Arap ve İran şiiri seviyesine çıkaran Baki, yaşadığı dönemde “Sultanü’ş-şuara” (şairler sultanı) olarak anılmış, ünü Hindistan’a kadar ulaşmıştır. Divan edebiyatının biçimsel özelliklerini, söz […]

Divan Edebiyatı Şairleri Sanatçıları

ŞEYYÂD HAMZA (?-?) Mutasavvıf bir şair olan sanatçı, şiirlerinde dini tasavvufi konuları işlemiştir. HOCA MESUD (?-?) Döneminde kullanılan deyimleri ve atasözlerini nazma geçirmiş, şiirlerinde sade bir dil kullanmış, Arapça ve Farsça sözcüklerle oldukça az yer vermiştir. Eserleri: Süheyl ü Nevbahar, Ferhengnâme-i Sadî ALİ ŞİRNEVAİ (1441-1501) Çağatay edebiyatının en büyük şairi olan Nevai; Türk dil birliğini […]