Metinlerin Sınıflandırılması

Metinlerin Sınıflandırılması Metinlerin Siniflandirilmasi Sanatsal Edebi Ogretici Metinler

Metinlerin Sınıflandırılması Metinler, cümlelerin bir araya gelerek oluşturduğu anlatma ve iletişim araçlarıdır. “Metinlerin sınıflandırılması”, yazıldıkları amaçlara, hedef kitlelere, anlatım biçimlerine ve gerçeklikle olan ilişkilerine göre yapılabilmektedir. En yaygın ve geçerli olan Metinlerin sınıflandırılması: öğretici metinler ve sanat metinleri olarak iki ana kategoriye ayırmaktadır. Bir metin, kendi bağlamında her detayı kapsamaz; aslında, her metin, daha geniş […]

Makale

Makale makale turu cesitleri ozellikleri

Makale Nedir Toplumu ilgilendiren herhangi bir konuda kanıtlama amacıyla düşüncelerin dile getirildiği yazılara “makale” denir. Makaleler gazete ve dergi yazılarıdır. Gazete ve dergilerin toplumsal iletişimdeki rolü düşünüldüğünde, bu tür yazıların insanları bilgilendirme, yönlendirme ve gerçekleri anlatma noktasında önemi büyüktür. Bu türün yazıları bilimsel oldukları için yazar, yazısından önce araştırma yapar; o konu hakkında kendinden önce […]

Postmodernizm Akımı

Postmodernizm Akımı Postmodernizm Akimi Nedir Ozellikleri Turk Temsilcileri

Postmodernizm Nedir 1960’ların sonlarından itibaren yavaşça ortaya çıkan ve 1970’lerde daha fazla görünür hale gelen bir akımdır. Postmodernizm, sanatta, eleştiride ve çeşitli akademik disiplinlerde sıkça kullanılan bir terim haline gelmiştir. Ancak bu akım, genellikle heterojen ve çok parçalı bir yapıya sahiptir, bu nedenle klasik anlamda bir akım olarak tanımlanması zordur. Postmodernizmin temel özelliği, her türlü […]

Öğretici Metinler

Eğitsel içerikler, dili sanatsal amaçlarla kullanmanın ötesinde bir rol üstlenir ve genellikle bireylerin düşüncelerini dönüştürmeyi, bilgi sağlamayı ve okuyucuyu düşünmeye sevk etmeyi hedefler. “Öğretici metinler“, gerçekliğe dayalı olup, kurmaca ögeler içermezler ve geniş bir yelpazede konuları kapsarlar. Öğretici metinler, okuyucuya somut bilgiler sunar, aydınlatır ve belirli bir konuda farkındalık yaratmayı amaçlar. Bu tür yazılar, genelde […]

Tevriye Sanatı (İham) Nedir

Tevriye Sanatı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi ve Örnekler İlk söylendiğinde her iki anlama da gelebilen bir sözü, yakın anlamını göstererek uzak anlamını da düşündürecek biçimde kullanılması sanatına tevriye sanatı adı verilmektedir. Söz sanatları içerisinde Tevriye sanatına Arapça “İham” da denilmektedir. Çünkü iham, Arapça “vehm” kökünden gelmektedir ve vehme (şüpheye) düşürme yanıltma anlamına gelmektedir. Edebiyatımızda bir […]

Mübalağa (Abartma) Sanatı

Mübalağa (Abartma) Sanatı Mubalaga Nedir Abartma Sanati Ornekleri Ornegi

Mübalağa (Abartma) Sanatı Nedir Kısaca Özet Mübalağa, bir özelliğin, eylemin veya hali, gerçekte olanın çok ötesine taşınarak, aşırı bir biçimde dile getirilmesi sanatıdır. Bu edebi figura, bir durumun veya özelliğin pozitif ya da negatif yönlerinin abartılarak ifade edilmesi şeklinde de tanımlama getirilebilir. Abartma tekniği olarak bilinen mübalağa, yalnızca hayal ürünü bir ifade biçimi olmakla kalmaz; […]

Edebiyat ve Toplum İlişkisi

Edebiyatın Toplum Hayatındaki Yeri Edebiyat ile Toplum Bağlantısı Bireylerin fikirlerini, hislerini ve hayal dünyalarını estetik bir biçimde okuyucuya iletme sanatına “edebiyat” demek mümkündür. İnsana ait fikirler, hisler ve hayaller, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özellikleridir. Bireyler, toplumu meydana getiren temel yapı taşlarıdır ve bu nedenle bireylerin fikirleri, hisleri ve hayal dünyaları, içerisinde yaşadıkları sosyal […]

İstiare (Eğretileme) Sanatı

İstiare (Eğretileme) Sanatı Istiare Acik Kapali Egretileme Nedir

İstiare (Eğretileme) Sanatı Nedir Kısaca Bilgi İstiare, bir bakıma teşbihin bir türüdür ve aslında kısaltılmış bir teşbih olarak düşünülebilir. Yani, “istiare” kelimesi veya cümlesi, gerçek anlamının ötesinde bir anlam ifade ettiği için hem bir mecaz hem de bir teşbih olarak kabul edilir. İstiareye konu olan kelimenin veya cümlenin gerçek anlamı veya başlangıçta ifade ettiği temel […]

Teşbih (Benzetme) Sanatı

Teşbih (Benzetme) Sanatı Tesbih Benzetme Sanati Nedir Ornekleri scaled

Teşbih (Benzetme) Sanatı Nedir? Teşbih, benzerlik taşıyan iki nesne veya kavram arasında bir ilişki kurma sanatıdır. Bu sanatın temelinde benzeyen ve benzetilen olarak adlandırılan iki unsur bulunur. Teşbihte, bu iki unsur arasında paylaşılan nitelikler veya özellikler vardır, ve bu ortak nitelikler teşbihin temelini oluşturur. Bazen, bu benzetme işlemi için özel bir sözcük kullanılır, bu edat […]

Mecazı Mürsel (Ad Aktarması) Sanatı

Mecaz Nedir Bir sözcüğün temel anlamının dışında başka bir anlamla kullanılmasına sebep olan dildeki ilişki, benzerlik üzerine kuruluysa bu söyleme “mecaz” denir. Ancak, benzerlik dışında farklı bir ilişki nedeniyle kullanılan mecazlara ise “mecazı mürsel” adı verilir. Bu bağlamda, genellikle tam anlamıyla mecazdan bahsedildiğinde, mecaz-ı mürsel kastedilmektedir. Mecazı mürsel (Ad Aktarması) Nedir Hangi Yollarla Kurulur Söylenen […]

Kaside

Kaside Nedir Ne Demektir Hakkında Kısaca Bilgi Din ve devlet büyüklerini övmek için aruz ölçüsüyle 31-99 beyit arasında yazılan, kendi içinde birbirinden farklı bölümlerden oluşan divan şiirine kaside denir. Gazel ile birlikte divan edebiyatında en sevilen nazım biçimlerinin başında yer almaktadır. Bu nazım biçimi Arap edebiyatında doğmuş, oradan İran edebiyatına geçmiştir. İran edebiyatının Türk edebiyatı […]

Mahallileşme Akımı, Türki Basit ve Sebki Hindi Akımı

Divan Edebiyatında Mahallileşme Akımı Şehirlerde rastlanan halk dili ve divan tarzı söyleyişlerden, Türk halk edebiyatındaki aşık tarzı söyleyişten doğan bir akımdır. Divan şiirimizde İstanbul’un fethinden sonra başlayarak etkisini artıran bu akımda İstanbul şivesine ve İstanbul tabiatına yaklaşma amaçlanmıştır. XVI. yüzyılda Baki’de etkisini hissettiren “Mahallileşme Akımı” en güçlü örneklerini XVIII. yüzyılda Nedim ile vermiştir. Mahallileşme akımının […]

İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyatın Özellikleri

İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyatın Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde ■ Yazının henüz kullanılmadığı dönem olarak bilinen bu dönemde, iletişim ve bilginin aktarımı sözlü olarak gerçekleştirilmiştir. Yazının olmadığı için, sözlü ürünler söz ve ezgiyle hayat bulmuştur. ■ Sözlü edebiyatın kökenleri, mitolojik dönemde oluşmaya başlamıştır. İnsanların doğa, tanrılar, kahramanlar ve evren hakkında anlatılarla birbirlerini eğlendirmesi, bilgilendirmesi ve kültürel […]

Edebiyat Nedir

Edebiyat Nedir Ne Demektir Edebiyat, insanların duygularını, düşüncelerini, hayallerini ve isteklerini en güzel ve etkileyici şekilde ifade etme sanatıdır. Bu sanat, söz veya yazı aracılığıyla gerçekleşir ve farklı biçimlerde ortaya çıkar. Şiir biçiminde olan manzum edebiyatın yanı sıra düzyazı olarak da adlandırılan mensur edebiyat da bu ifade şekillerinden biridir. Edebiyat sözcüğü, Arapça “edep” kökünden türetilmiştir, […]

Hisarcılar (Hisar Topluluğu)

Hisar topluluğu ilk sayısı 16 Mart 1950’de çıkan Hisar dergisi çevresinde toplanan şair ve yazarların oluşturduğu bir edebi topluluktur. Memleketçi edebiyatın devamı niteliğindedir. Garip akımına ve ideolojinin savunucusu olan Nazım Hikmet ve Mavicilere karşıdırlar. Başka ulusları taklit ederek ulusal bir sanat oluşturulamayacağını savunan sanatçıların ana özelliği hece ölçüsüne ve edebiyatın klasik değerlerine (ahenk unsurları vs.) […]

Gazel

Gazel Nedir? Gazel, sözlük anlamı olarak kadınlarla aşk konusunda konuşmak veya sohbet etmek demektir. Ancak Arap edebiyatında gazel, aslen kasidelerin başında yer alan ve övgü için yazılan bölümlere verilen bir addı. Bu bölümler, genellikle aşktan ve sevgiliden bahsederdi ve “nesîb” terimiyle karşılık bulurdu. Daha sonraları, şairler bu “nesîb” bölümlerini ayırarak aşk, sevgili, şarap, bahar gibi […]

İstiklal Marşı’nın Anlamı ve Açıklaması (10 Kıta)

İstiklal Marşı İstiklal Marşı Nedir Ne ZamanYazıldı Türkiye Cumhuriyeti’nin milli marşıdır. 1921 yılında düzenlenen bir yarışma sonucunda kabul edilen marş, Mehmet Âkif Ersoy tarafından yazılmıştır. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığını ve vatan sevgisini yansıtan marş, Türk tarihinin önemli bir döneminin simgesi olarak kabul edilmektedir. Türk İstiklal Marşı, genellikle milli bayramlar, resmi törenler, spor müsabakaları ve […]

Tenasüp Sanatı

Tenasüp (Uygunluk) Sanatı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi ve Örnekler Tenasüp sanatı, Türk edebiyatının ve halk sanatının bir türüdür ve özellikle Türk edebiyatında eşsiz bir yere sahiptir. Tenasüp, Türk müziğinde bir tür melodi ve ritimdir ve çok eski zamanlardan beri Türk kültüründe yer almaktadır. Tenasüp, düzenli ve kalın bir ritimle çalınan müziğin bir parçasıdır ve genellikle […]

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinin Özellikleri

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde Cumhuriyet Edebiyatı’nın ilk yıllarında şiirde Milli Edebiyat Dönemi şairleri etkilidir. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın ilk yıllarında Kurtuluş Savaşı’nın bıraktığı “destani ruh” etkisini daha çok şiir üzerinde göstermiştir. * Sanatçılar, eserlerinde sade ve anlaşılır dil kullanmışlardır. * Şairlerin çoğu Anadolu’ya yönelmiş eserlerinde Anadolu’yu işlemişlerdir. * Hece veznini kullanmada […]

Telmih Sanatı

Telmih Nedir Kısaca Bilgi Örnekler Şiirde anlatılanların, herkesçe bilinen tarihi olay veya kişilerle ilişkilendirilerek verilmesidir. Şair mahlasları dışında kullanılan özel isimler genellikle telmih sanatına örnek olur. Yakub’un lalezar gözüydü reddettiğin Yusuf’un o güneş yüzüydü reddettiğin İbrahim gönlünü put sarıp da kıran kim? Kerem gibi yana yana kül oldum. Kamil iken cahil ettim âlimi, Vahşi iken […]