Göktürk Alfabesi (Orhun – Kök Türk Harfleri)

Göktürk Alfabesi (Orhun - Kök Türk Harfleri) Gokturk Alfabesi Orhun Kok Turk Harfleri

Kök Türk Alfabesi ve Tarihi Önemi Türkçenin tarihinde, bugünkü bilgilere göre izlenebilen ilk düzenli ve kurallı yazı sistemi Kök Türk Alfabesi’dir. Köktürk Alfabesi, Türk milletinin metinlerle ifade ettiği tarihi boyunca kullanılan ilk yazı sistemi olarak öne çıkar. Göktürk alfabesinin ortaya çıkışı ve kullanılma tarihi, bugün Kazakistan sınırları içindeki Esik kurganlarında yapılan kazılarda ortaya çıkan buluntular […]

Tonyukuk Yazıtı

Tonyukuk Yazıtı Anıtı Abidesi

Tonyukuk Yazıtı Nedir Kısaca Özet Bilgi Tonyukuk Yazıtları ya da dünyaca bilinen adıyla Bain Tsokto Yazıtları, Orhun Nehri kıyısında 8. yüzyılda yazılmış ve dikilmiş Orhun Yazıtları‘ndan ikincisidir. Kül Tigin Anıtı’ndan sonraki Bilge Kağan Yazıtı’ndan önceki bir dönemde (732- 734) dikilmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Bu yazıtlar, Türk tarihinin en eski yazılı belgelerinden biri olarak kabul edilir. […]

Orhun Kitabeleri (Köktürk Yazıtları)

Orhun Abideleri Göktürk Yazıtları Anıtları

Orhun Yazıtları (Kök Türk Anıtları) Hakkında Kısaca Bilgi Kök Türk Kitabeleri Türkçenin bilinen yazılı ilk örnekleridir. 8. yüzyılda dikilen bu yazıtlar Göktürklere aittir. Türk edebiyatının ilk yazılı metinleridir. “Türk” adının geçtiği ilk metinlerdir. Anıtlar; yazılı olduğu için Türk dilinin, Göktürklerin tarihinden söz ettiği için Türk tarihinin, idarecilerin halka hitabı söz konusu olduğu için hitabet sanatının […]

İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyatın Özellikleri

İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyatın Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde ■ Yazının henüz kullanılmadığı dönem olarak bilinen bu dönemde, iletişim ve bilginin aktarımı sözlü olarak gerçekleştirilmiştir. Yazının olmadığı için, sözlü ürünler söz ve ezgiyle hayat bulmuştur. ■ Sözlü edebiyatın kökenleri, mitolojik dönemde oluşmaya başlamıştır. İnsanların doğa, tanrılar, kahramanlar ve evren hakkında anlatılarla birbirlerini eğlendirmesi, bilgilendirmesi ve kültürel […]

İslamiyet Öncesi İlk Türk Destanları

İslamiyet’ten Önceki Doğal Türk Destanları Destanların Özellikleri İslamiyet öncesi Türk destanları, Türk edebiyatının ve kültürünün zengin bir parçasıdır ve sözlü edebiyat geleneği içinde yer alırlar. Bu doğal destanların özellikleri şunlardır: İslamiyet öncesi Türk destanları sözlü olarak aktarılmıştır. Doğal destanlar, nesilden nesile aktarılarak günümüze kadar gelmiştir. Bu destanlar mitolojik öğeler içerir. Bu öğeler arasında Tanrılar, kahramanlar, […]

Dede Korkut Hikâyeleri

Dede Korkut Hikâyeleri Eserin asıl adı “Kitab-ı Dede Korkut Ala Lisanı-ı Taife-i Oğuzan” dır. (Oğuzların Diliyle Dede Korkut Kitabı) Bir ön söz ve on iki hikâyeden oluşur. Kitaptaki hikâyeler konusuna göre dört bölümde toplanabilir: 1. Oğuzların Müslüman olmayan dış güçlerle mücadelelerini anlatan altı hikâye 2. Oğuzların kendi aralarındaki iç savaşı anlatan iki hikâye 3. İnsanüstü […]

Dede Korkut Hikâyelerinin Özeti

Dede Korkut Hikâyelerinin içerikleri nelerdir kısa 1. Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikayesinin Özeti Bir gün Karatağ’da toy edilen Dirse Han’a müjdeli haber verilir: çocuğu olmuştur! Ancak, Dirse Han’ın eşi uzun süredir hamile kalamamış ve bu haber herkesi şaşırtır. Oğlu dünyaya gelince büyük bir sevinç yaşanır ve Dirse Han, oğluna “Boğaç Han” adını verir. Boğaç […]

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatında Sözlü Ürünler

İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının Sözlü Ürünleri Koşuk Hakkında Kısa Bilgi Türkler İslamiyet öncesi belli dönemlerde, “sığır töreni” adı verilen av törenlerinde, “şölen” adı verilen kurban törenlerinde, tüm boyların erkekleri bir araya gelerek eğlenirdi. Bu eğlencelerde söylenen aşk, doğa ve yiğitlik konularını işleyen şiirlere “koşuk” adı verilir. Ayrıca halk edebiyatında en çok kullanılan ve en çok […]

Türk Edebiyatının Dönemleri

Türk Edebiyatının Dönemleri Turk Edebiyatinin Donemler

Türk Edebiyatının Dönemleri Nelerdir Türk edebiyatının evrimini anlamak için, edebiyat tarihini ana dönemlere ayırmak, tarihsel süreçlerin gereksinimlerine uygun bir yaklaşımı zorunlu kılar. Türk tarihi, sadece edebiyatın değil, aynı zamanda diğer sosyal kurumların incelenmesi açısından da üç ana döneme ayrılır: A. İslamlıktan Önceki Türk Edebiyatı: Türk edebiyatının ilk dönemi, İslâmiyet öncesi dönemde şekillenmiştir. Bu dönemde, Türklerin […]

İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Nazım Şekilleri

İslamiyet Öncesi Türk Şiiri Nazım Şekilleri (Biçimleri) Koşuk İslamiyet öncesi Türklerde sığır (av), şölen (kurban) törenlerinde kopuz eşliğinde söylenen şiirlerdir. Koşuk Özellikleri Nelerdir Koşuklar kıtalar (Dörtlükler) şeklinde söylenir. Koşuklarda ulusal ölçümüz olan hece ölçüsü kullanılır. (7’li) Çünkü o dönemde aruz ölçüsü ile Türkler tanışmamıştı. Daha çok yarım kafiye kullanılır; çünkü koşuklar saz eşliğinde sözlü olarak […]

Nazım Birimi

Nazım Birimi Nedir Ne Demektir Kısaca Bilgi Şiiri oluşturan mısra gruplarına nazım birimi denir. Şiirin yapı taşlarından biridir. Nazım birimi şiir içindeki mısraların kümelenmesinden meydana gelir ve nazım şekilleri de bunlara göre belirlenir. Bu kümede bulunan mısraların sayısına göre de adlar alır. Nazım birimi, bir şiirin veya metnin düzenlenmiş birimlerinden biridir. Şiirlerde, nazım birimi genellikle […]