Dil ve Düşünce Arasındaki İlişki

Dil ve Düşünce Arasındaki İlişki Dil ve Dusunce Arasindaki Iliski Ornegi

Dil ve Düşünce Arasındaki İlişki Nedir Kısaca Dilin düşünce ve duygu üzerindeki etkileşimi, antik Yunan’dan bu yana devam eden ve günümüzde dil bilimcilerin yanı sıra felsefe, antropoloji, antropolojik dil bilim, psikolinguistik ve gelişim psikolojisi gibi disiplinlerin merakla incelediği temel sorulardan biridir. Zaman içinde, dilin düşüncenin şekillenmesinde merkezi bir rol oynayıp oynamadığı konusundaki bu ikilem, çeşitli […]

Edebiyat ve Toplum İlişkisi

Edebiyatın Toplum Hayatındaki Yeri Edebiyat ile Toplum Bağlantısı Bireylerin fikirlerini, hislerini ve hayal dünyalarını estetik bir biçimde okuyucuya iletme sanatına “edebiyat” demek mümkündür. İnsana ait fikirler, hisler ve hayaller, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özellikleridir. Bireyler, toplumu meydana getiren temel yapı taşlarıdır ve bu nedenle bireylerin fikirleri, hisleri ve hayal dünyaları, içerisinde yaşadıkları sosyal […]

Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi

Edebiyat ile Psikoloji İlişkisi Edebiyat ile psikoloji birbirilerine oldukça yakın iki alandır. Her ikisi de insan yaşamını, insanın iç dünyasını anlamaya çalışır. Psikoloji bilimi bazen bir edebî eserdeki kişinin ruhsal yaşamını irdelemeye çalışır bazen de sanatçılar psikolojiden yararlanarak eserlerini oluştururlar. Örneklerde de görüldüğü gibi edebiyat ile psikoloji ilişkisine baktığımızda iç içe girmiş iki alan olduğunu […]

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi

Edebiyat ve Sanat Akımları Arasındaki İlişki Bir milletin tarih boyunca yaşadığı deneyimler, çeşitli düşünce akımlarının oluşmasına yol açar. Sanatın evriminde, yönetim biçimleri, toplumsal değişimler, bilimsel ilerlemeler ve daha birçok faktör, sanat akımlarının doğuşunda etkili olmuştur. Bu düşünce akımları, bir milletin yaşam tarzını ve devlet yapısını temelden etkiler. İşte bu etkilenme, edebi eserler üzerinde de açıkça […]

Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi

Edebiyat ile Bilim Dalları Arasındaki İlişki Edebî eserler, diğer bilimlerle karmaşık bir ilişkiye sahiptir. Ancak bu ilişki, edebiyat eserinin otomatik olarak bilimsel bir eser olması anlamına gelmez. Edebiyat ve bilim, amaçları ve yöntemleri açısından farklıdır. Bu farklılıklara rağmen, yazarlar ve şairler, yaşadıkları dönemin bilimsel ve teknolojik gelişmelerinden etkilenmemek mümkün değildir. Çünkü, yazarın veya şairin düşünceleri […]

Edebiyat ve Tarih İlişkisi

İnsanlık tarihinde tarih anlayışı başlangıçtan beri önemli değişiklikler göstermiştir. Bu nedenle “Tarih nedir?” sorusuna verilen cevaplar da her devirde birbirinden farklı olmuştur. Tarih bir bilim olup onu meydana getiren olaylar ve şahsiyetler bir takım belgelere dayandırılarak verilir ancak bugün bu belgelerin de birer yorum olduğu, onların da birileri tarafından yazıldığı için gerçekleri tam olarak yansıtmadığı […]

Edebiyat ve Din İlişkisi

Dinler, tarihin bütün devirlerinde ve bütün toplumlarda daima mevcut olan evrensel ve köklü bir olgudur. Toplumların hayatında önemli bir yere sahip olan dinin edebiyata ve sanata etkileri de çok yoğundur. Türk edebiyatında dinî motifler önemli yer tutmaktadır. Edebi bakımdan dinlerin tarifini yapmak çok zordur. Fakat şu var ki din, insanı ruhani duygu, ortak bilinç ve […]

Dil ile Toplum İlişkisi

Dil ve Toplum Arasındaki İlişki Toplumlar veya milletler, aynı dili konuşan insanların oluşturduğu sosyal gruplardır. Bir dil etrafında kümelenen insanlar, 1 benzer sosyal yapılara, kültür özelliklerine sahiptir. Bu nedenle, dilin toplum ile ilişkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bir toplumu oluşturan insanlar, aynı nesneleri aynı seslerle işaretleyerek (kodlama) bunlara aynı anlamı vererek ve böylece de ortaya çıkan […]

Edebiyat ile Felsefe Arasındaki İlişki

Felsefe ve Edebiyat İlişkisi Güzel sanatların bir kolu olan edebiyat ile sistematik ve soyut bir düşünce disiplini olan felsefe arasında yakın bir ilişki vardır. Hem felsefenin hem de edebiyatın merkezinde insan vardır. Her ikisinin de en önemli malzemesi dildir, bazı durumlarda edebiyatçılar verdikleri eserlerde fikirlerini dile getirdikleri için felsefe biliminden faydalanır.  Bütün bunlar edebiyat ve […]

Edebiyat Tarihine Yardımcı Bilimler

Hemen her bilim; ilgilendiği konu, temel malzemesi, konusuna yaklaşımı bakımından bilim tarihi içindeki en az bir bilimle doğrudan ilişki içindedir. Bilim tarihi birbirinin içinden çıkmış, bilinen tabirle söyleyecek olursak bir nokta iken çoğalmış bilgi alanları ve bilim dalları ile doludur. Fizik ve kimya ya da astronomi ve matematik arasındaki ilişki doğal olarak zaman zaman benzeşen, […]