Cumhuriyet Edebiyatının Genel Özellikleri

PDF Olarak İndir

Cumhuriyet Dönemi’nde yeni Türk alfabesinin kabulü, dilde sadelik hareketi, halkevlerinin çalışmaları, öğretimin birleştirilmesi gibi inkılapların etkisi
ve Cumhuriyetin ilanı ile edebiyatımız açısından yeni bir dönem başlar. Bu dönemin adı Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’dır.

Cumhuriyet Edebiyatının Genel Özellikleri Nelerdir  Maddeler Halinde

* Bu dönem edebiyatı, klasik Türk edebiyatı anlayışının terk edilmesiyle ortaya çıkan Tanzimat edebiyatı, Servetifünun edebiyatı, Fecriati edebiyatı ve Milli Edebiyat adları etrafında teşekkül eden anlayışlar zemini üzerinde şekillenmiştir.
* Sanatçılar toplumun her kesiminden gelmiş şahsiyetler olmasından dolayı konu yelpazesi oldukça genişlemiş, mekanlarda farklılıklar ortaya çıkarılmış, Anadolu daha çok ele alınmıştır.
* Bu dönem roman ve hikâyelerinde toplumsal sorunlar gözleme dayanan bir realiteyle anlatılmıştır. Eserlerde hem Kurtuluş Savaşı hem de bu dönem toplum hayatı konu edilmiştir. Tiyatro türünde verilen eserlerde milli konular işlenmiştir.
* İlk yıllarda genellikle halk edebiyatı nazım biçimleri ve hece ölçüsü kullanılmış, 1940’tan sonra ise serbest şiir yaygınlaşmış aruz ölçüsünü kullananlar oldukça azalmıştır.
* Dünya edebiyatıyla kurulan bağlar sonucu toplumsal gerçekçilik, varoluşçuluk, gerçeküstücülük, dışa vurumculuk, gelecekçilik gibi akımların etkisinde eserler verilmiştir.
* Dilde sadeleşme hareketi başarıya ulaşmış ve İstanbul Türkçesi esas alınmıştır.
* Tiyatro, yeni Cumhuriyetin ilkelerini halka aktarmada bir araç olarak hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. Çocuk tiyatrosu çalışmaları yapılmış, kadınlar sahnede daha fazla yer almaya başlamış ve Devlet Konservatuvarları açılmıştır.
* Deneme, eleştiri, edebiyat tarihi gibi türlerde önemli ilerlemeler olmuş ve değerli eserler verilmiştir.
* Cumhuriyet Edebiyatı’yla birlikte farklı edebi topluluklar ortaya çıkmaya başlamıştır.
* Sanatçılar, Atatürk ilkelerini yaymayı, halkı aydınlatmayı temel görev olarak saymışlardır.
* Düzyazıda özellikle Nurullah Ataç’ın önderlik ettiği yeni nesir, öz Türkçecilik ve devrik cümle anlayışı yaygınlaşmıştır.
* Cumhuriyet Dönemi’nde dilin yalınlaşması, özleşmesi çalışmaları hızlanmış, sürüp gelen dil tartışmaları, Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla bilimsel bir zemine oturtulmuştur.

Yorum yapın