Fütürizm Akımı

Fütürizm Akımı Futurizm Akimi Nedir Ozellikleri Temsilcileri Amaci

Fütürizm Nedir Ne Demektir Anlamı Fransızca “futur” (gelecek) kelimesinden türetilen “fütürizm,” Türkçe‘de “gelecekçilik” olarak adlandırılabilir. Bu akım, XX. yüzyılın başlarında İtalya’da ortaya çıkmıştır. İtalya’nın o dönemde dünya gelişmelerine ayak uyduramadığı düşünülüyordu, bu nedenle fütüristler, ülkelerini canlandırmak ve güçlendirmek amacıyla bu akımı başlattılar. Fütürizm akımının temel düşüncesi, geleceği makine ve hız kavramları etrafında inşa […]

Dadaizm Akımı

Dadaizm Akımı Dadaizm Akimi Nedir Ozellikleri Temsilcileri Ne Demektir Tanimi

Dadaizm Nedir Ne Demektir Tanımı “Dada” sözcüğü, Dadaizm akımının temel estetik ölçütlerini veya felsefesini açıklayan bir terim değil, tamamen uydurulmuş bir isimdir. Dadaizm adının adın kökeni, Richard Hülsenbeck (1892-1974), Jean Arp (Hans, 1887-1967), Marcel Janco (1895-1984), Tristan Tzara, Emmy Hennings (1885-1948) gibi isyan ruhuna sahip gençlerin, özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında, toplumsal ve […]

Kübizm Akımı

Kübizm Akımı Kubizm Akimi Nedir Ozellikleri Temsilcileri

Kübizm Nedir Ne Demektir Anlamı Tanımı Kübizm, 20. yüzyılın başlarında Paris’in sanat çevrelerinde ortaya çıkmış sanat akımlarından biridir. Kübizm akımı, 1907 ile 1914 yılları arasında resim sanatında başladı, ancak etkisi sadece resimle sınırlı kalmadı, şiir, mimari ve diğer sanat dallarına da büyük bir etki yaptı. Kübizm, 20. yüzyılın resim sanatındaki en önemli akımlardan […]

Ekspresyonizm Akımı

Ekspresyonizm Akımı Ekspresyonizm Akimi Nedir Ozellikleri Temsilcileri

Ekspresyonizm Nedir Ne Demektir (Dışavurumculuk) Sanat ve edebiyat akımları genellikle zamanın ruhuna, mevcut sanatsal eğilimlere ve önceki akımlara tepki olarak ortaya çıkar. On dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru, sembolizm ve empresyonizmin etkisi altındaki sanat dünyası, bu edebi akımlara karşı bir tepki olarak ekspresyonizm akımının doğuşuna şahitlik eder. “Ekspresyonizm” terimi, kelime anlamıyla “dışavurumculuk” olarak açıklanabilir. […]

Empresyonizm Akımı

Empresyonizm Akımı izlenimcilik Empresyonizm Akimi Nedir Ozellikleri Temsilcileri

Empresyonizm Nedir Ne Demektir Tanımı Empresyonizm terimi, eleştirmen Louis Leroy’un Monet’in “İzlenim: Gündoğumu” tablosu hakkındaki yorumlarıyla popülerlik kazandı. Empresyonizm akımına bağlı sanatçılar, Monet, Renoir, Degas, Pissarro ve Cezanne gibi isimlerle temsil ediliyor ve eserleri akademik resimden büyük ölçüde farklılık gösteriyordu. Bu hareket, tablolarında ışık ve renk etkilerine vurgu yaparak anlık izlenimleri yakalamayı hedefliyordu. […]

Sembolizm Akımı

Sembolizm Akımı Sembolizm simgecilik akimi nedir ozellikleri temsilcileri

Sembolizm Nedir Ne Demektir Tanımı Sembolizm, sembol ve simge kavramlarına dayanır. Sembol, içinde gerçek ve soyut anlamları bir arada taşıyan, bağlama göre yorumlanabilen bir karmaşık ifadedir. Simge ise anlamı önceden belirlenmemiş, göreceli ve değişik yorumlara açık bir sembol türüdür. Semantik enerji akışı açısından sembol, anlamını bağlamından alır ve bir anlatı boyunca süren sembol […]

Paul Marie Verlaine

Paul Marie Verlaine Paul Verlaine hangi akim temsilcisi

Paul Marie Verlaine Kimdir Hayatı Paul Marie Verlaine, 30 Mart 1844 tarihinde doğup 8 Ocak 1896 tarihinde hayatını kaybeden, Fransız edebiyatının önde gelen şairlerinden biridir. Babasının disiplinli askeri yaşamına rağmen, gençliği boyunca serbest ve bohem bir hayat tarzını benimsedi. Verlaine düzenli bir eğitim almadı, lise eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı. Paul Verlaine, […]

Stephane Mallarme

Stephane Mallarme Stephane Mallarme Kimdir Hayati eserleri

Stephane Mallarme Kimdir Hayatı Stéphane Mallarmé, 18 Mart 1842’de Paris’te doğan ve 9 Eylül 1898’de Paris yakınlarındaki Valvins’de vefat eden, sembolizm akımının öncü Fransız şairlerinden biridir. Eğitimine Sens Lisesi’nde yatılı olarak devam etti ve burada Edgar Allan Poe’nun eserlerini anlayabilmek için İngilizce öğrenmeye başladı. 1863 yılında İngiltere’ye giderek İngilizce öğretmenliği dalında yeterlilik belgesi […]

Charles Baudelaire

Charles Baudelaire Charles Pierre Baudelaire Kimdir Hayati

Charles Pierre Baudelaire Kimdir Hayatı Charles Pierre Baudelaire, 19. yüzyılın önemli Fransız şairlerinden ve aynı zamanda bir deneme yazarı ve sanat eleştirmenidir. 9 Nisan 1821’de Paris’te doğan ve 31 Ağustos 1867’de aynı şehirde vefat eden Baudelaire, sadece kendi döneminin değil, tüm zamanların en özgün ve etkileyici sanatçılarından biri olarak kabul edilir. Onun eserleri […]

Parnasizm Akımı

Parnasizm Akımı parnasizm akimi nedir ozellikleri temsilcileri

Parnasizm Nedir Ne Demektir Kısaca Özet Fransız romantizminin aşırı duygusal diline karşı bir tepki olarak Parnasizm, 1850’lerden itibaren ortaya çıkan bir edebi akımdır. Parnasizm akımı, poeziyi realizm ve natüralizm etkisi altında nesnelliğe ve kesinliğe yönlendirmiş ve Fransız romantizminin duygusal anlatımından uzaklaşmıştır. Parnasizm terimi, Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahip olan Parnassos Dağı’ndan türetilmiştir. […]

Natüralizm Akımı

Natüralizm Akımı Naturalizm Akimi Nedir Ne Demek Ozellikleri Temsilcileri

Natüralizm Nedir Ne Demektir Kısaca Natüralizm, realizmin bir devamıdır ve 1870’lerden sonra özellikle tiyatro ve roman alanlarında Darwinci doğa yöntemine dayalı olarak gelişen edebi akımlardan biridir. Natüralizm terim, “Nature-doğa” kelimesinden gelir ve “doğalcılık” olarak da adlandırılır. Kelimenin kökeni XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadar değişmiştir. Önceleri Tanrı’yı inkar edenlerin doğaya her şeyi atfettiği bir […]

Realizm Akımı

Realizm Akımı Realizm Akimi Nedir Ne Demektir Ozellikleri Temsilcileri

Realizm Nedir Kelime Kökeni Hakkında Kısaca Bilgi Fransızca “Réalité-Réalisme” kökenli bir kelime olan “Realizm” terimi, “gerçek” kelimesinden türetilmiştir ve edebiyat teriminde “Gerçekçilik” olarak da ifade edilir. Felsefede “gerçek”, “düşünülen, tasarlanan veya hayal edilen şeylere karşıt olarak var olan” olarak tanımlanır. Bu, varlığın insan zihninden geçip bozulmamış hali anlamına gelir. Genel bir bakış açısıyla […]

Romantizm Akımı

Romantizm Akımı Romantizm Akimi Nedir Ne Demektir

Romantizm Nedir Ne Demektir Romantizm, Avrupa’da klasisizme uzun bir süre tepki olarak gelişen bir akım olarak ortaya çıkar. Bu akım, insanların sadece mantıkları değil, duygusal yönleriyle de ilgilenir ve sıkı kurallara dayalı klasisizme karşı bir özgürlük arayışıdır. Romantizm akımı, özellikle fantastik ve duygusal içerikli eserleri tanımlamak için kullanılmış ve “romantizm” terimi modern anlamıyla […]

Tragedya (Trajedi) Türü

Tragedya (Trajedi) Türü tragedya trajedi nedir ne demektir ozellikleri

Tragedya (Trajedi) Nedir Ne Demektir Klasik tragedya, özellikle Pierre Corneille ve Jean Racine gibi yazarlar tarafından sahneye taşınan bir sanat formudur. Aslında trajedi, insanların zayıf yönlerini, özellikle de tutkularını ve bu tutkuların yol açabileceği zararları vurgulayarak toplumu düzeltme amacını taşır. Karakterler sıklıkla tutkularına yenik düşerler, delirirler, başkalarına zarar verirler ya da intihar ederler. […]

Komedya (Komedi) Türü

Komedya (Komedi) Türü kodeya komedi turu nedir ozellikleri temsilcileri

Komedya (Komedi) Türü Nedir Ne Demektir Komedi türü, Molière’in elinde hem eğlendirici bir araç hem de toplumun kusurlarını düzeltme aracı olarak hizmet eder. Molière, döneminin burjuva toplumunda ve insanlarında rastlanan eksiklikleri tiyatro sahnesine taşır ve bu eksiklikleri abartarak gülünç hale getirir. Bu sayede “komedya“, hem toplumun hem de bireylerin kusurlarına bir ayna tutar. […]

Klasisizm Akımı

Klasisizm Akımı Nedir Ne Demektir Klasisizm, edebiyatta Yunan ve Roma antik sanatlarının temel alındığı ve tarihselci bir yaklaşımı benimseyen bir estetik anlayışıdır. Orta Çağ alışkanlıkları ile Rönesans Dönemi’nin etkileri altında, özellikle Rabelais ve Montaigne gibi hümanist bakış açısına sahip yazarlar, antik Yunan ve Roma kültürünü hem koruyup hem de bu mirası hümanist bir […]

Hümanizm Akımı

Hümanizm Akımı Nedir Ne Demektir Hümanizm, Orta Çağ’ın sonunda Avrupa’yı etkileyen büyük krizlerin, Yüzyıl Savaşları, salgın hastalıklar ve kıtlıklar gibi felaketlerin ardından XV. ve XVI. yüzyıllarda Avrupa’da ortaya çıkan yeni bir entelektüel yaklaşım ve yaşam biçimini ifade eder. Hümanizm, XIV. yüzyılda İtalya’da doğdu ve XVI. yüzyılda Avrupa genelinde yaygınlaştı. Temel olarak Antik Yunan […]

Postmodernizm Akımı

Postmodernizm Akımı Postmodernizm Akimi Nedir Ozellikleri Turk Temsilcileri

Postmodernizm Nedir 1960’ların sonlarından itibaren yavaşça ortaya çıkan ve 1970’lerde daha fazla görünür hale gelen bir akımdır. Postmodernizm, sanatta, eleştiride ve çeşitli akademik disiplinlerde sıkça kullanılan bir terim haline gelmiştir. Ancak bu akım, genellikle heterojen ve çok parçalı bir yapıya sahiptir, bu nedenle klasik anlamda bir akım olarak tanımlanması zordur. Postmodernizmin temel özelliği, […]

Tonyukuk Yazıtı

Tonyukuk Yazıtı Anıtı Abidesi

Tonyukuk Yazıtı Nedir Kısaca Özet Bilgi Tonyukuk Yazıtları ya da dünyaca bilinen adıyla Bain Tsokto Yazıtları, Orhun Nehri kıyısında 8. yüzyılda yazılmış ve dikilmiş Orhun Yazıtları‘ndan ikincisidir. Kül Tigin Anıtı’ndan sonraki Bilge Kağan Yazıtı’ndan önceki bir dönemde (732- 734) dikilmiş olabileceği tahmin edilmektedir. Bu yazıtlar, Türk tarihinin en eski yazılı belgelerinden biri olarak […]

Orhun Kitabeleri (Köktürk Yazıtları)

Orhun Abideleri Göktürk Yazıtları Anıtları

Orhun Yazıtları (Kök Türk Anıtları) Hakkında Kısaca Bilgi Kök Türk Kitabeleri Türkçenin bilinen yazılı ilk örnekleridir. 8. yüzyılda dikilen bu yazıtlar Göktürklere aittir. Türk edebiyatının ilk yazılı metinleridir. “Türk” adının geçtiği ilk metinlerdir. Anıtlar; yazılı olduğu için Türk dilinin, Göktürklerin tarihinden söz ettiği için Türk tarihinin, idarecilerin halka hitabı söz konusu olduğu için […]