Orhan Veli Kanık

Orhan Veli Kanık Kimdir Hayatı Şiirleri Yaşamı hakkında Kısaca Bilgi

Orhan Veli Kanık Kimdir Hayatı Şiirleri Kısaca Bilgi Garip hareketinin kurucusudur. O güne kadar yapılmayanı gerçekleştirerek geleneğin karşısında direnişe geçmiş ve geleneksel biçim öğelerini dışlayarak her türlü form endişesinden uzak bir şiir anlayışının esaslarını ortaya koymuştur. Bir şiir ihtilalcisi sayabileceğimiz sanatçı, kendi geleneğini kurmaya yönelir ve klasik biçimlenmeye son vermekle kalmaz; şiirin yolunu […]

Anlatıcı ve Bakış Açısı

Anlatıcı ve Bakış Açısı Anlatici

Anlatıcı Nedir Ne Demektir Anlatıcının rolü, edebiyat eserlerinde olayları okura aktaran kişi olarak karşımıza çıkar. Bu noktada, eserin yazarı gerçek bir kişi iken anlatıcı, soyut bir figürdür. Başka bir deyişle, anlatıcı ile yazar aynı kişi değildir; yazar, eserini oluştururken anlatıcıyı hayal eder ve bu soyut karakter aracılığıyla hikayeyi okuyucuya sunar. Bu anlamda, anlatıcı […]

Öğretici Metinler

Eğitsel içerikler, dili sanatsal amaçlarla kullanmanın ötesinde bir rol üstlenir ve genellikle bireylerin düşüncelerini dönüştürmeyi, bilgi sağlamayı ve okuyucuyu düşünmeye sevk etmeyi hedefler. “Öğretici metinler“, gerçekliğe dayalı olup, kurmaca ögeler içermezler ve geniş bir yelpazede konuları kapsarlar. Öğretici metinler, okuyucuya somut bilgiler sunar, aydınlatır ve belirli bir konuda farkındalık yaratmayı amaçlar. Bu tür […]

Yaban Özeti ve Konusu (Yakup Kadri Karaosmanoğlu)

Yaban Özet (Uzun, Detaylı ve Geniş PDF) Roman, I. Dünya Savaşı sonrası Anadolu’da yaşanan olayları, Anadolu insanının durumunu ve Kurtuluş Savaşı yıllarını konu edinmektedir. Romanın kahramanı Ahmet Celal, I. Dünya Savaşı’nda sağ kolunu kaybetmiş, otuz beş yaşında, yalnız, karamsar ve okumuş bir subaydır. İstanbul İngilizler tarafından işgal edildiğinde, Emir eri Mehmet Ali’nin köyüne […]

Tevriye Sanatı (İham) Nedir

Tevriye Sanatı Nedir Hakkında Kısaca Bilgi ve Örnekler İlk söylendiğinde her iki anlama da gelebilen bir sözü, yakın anlamını göstererek uzak anlamını da düşündürecek biçimde kullanılması sanatına tevriye sanatı adı verilmektedir. Söz sanatları içerisinde Tevriye sanatına Arapça “İham” da denilmektedir. Çünkü iham, Arapça “vehm” kökünden gelmektedir ve vehme (şüpheye) düşürme yanıltma anlamına gelmektedir. […]

Mübalağa (Abartma) Sanatı

Mübalağa (Abartma) Sanatı Mubalaga Nedir Abartma Sanati Ornekleri Ornegi

Mübalağa (Abartma) Sanatı Nedir Kısaca Özet Mübalağa, bir özelliğin, eylemin veya hali, gerçekte olanın çok ötesine taşınarak, aşırı bir biçimde dile getirilmesi sanatıdır. Bu edebi figura, bir durumun veya özelliğin pozitif ya da negatif yönlerinin abartılarak ifade edilmesi şeklinde de tanımlama getirilebilir. Abartma tekniği olarak bilinen mübalağa, yalnızca hayal ürünü bir ifade biçimi […]

Edebiyat ve Toplum İlişkisi

Edebiyatın Toplum Hayatındaki Yeri Edebiyat ile Toplum Bağlantısı Bireylerin fikirlerini, hislerini ve hayal dünyalarını estetik bir biçimde okuyucuya iletme sanatına “edebiyat” demek mümkündür. İnsana ait fikirler, hisler ve hayaller, insanı diğer canlılardan ayıran en temel özellikleridir. Bireyler, toplumu meydana getiren temel yapı taşlarıdır ve bu nedenle bireylerin fikirleri, hisleri ve hayal dünyaları, içerisinde […]

İstiare (Eğretileme) Sanatı

İstiare (Eğretileme) Sanatı Istiare Acik Kapali Egretileme Nedir

İstiare (Eğretileme) Sanatı Nedir Kısaca Bilgi İstiare, bir bakıma teşbihin bir türüdür ve aslında kısaltılmış bir teşbih olarak düşünülebilir. Yani, “istiare” kelimesi veya cümlesi, gerçek anlamının ötesinde bir anlam ifade ettiği için hem bir mecaz hem de bir teşbih olarak kabul edilir. İstiareye konu olan kelimenin veya cümlenin gerçek anlamı veya başlangıçta ifade […]

Teşbih (Benzetme) Sanatı

Teşbih (Benzetme) Sanatı Tesbih Benzetme Sanati Nedir Ornekleri scaled

Teşbih (Benzetme) Sanatı Nedir? Teşbih, benzerlik taşıyan iki nesne veya kavram arasında bir ilişki kurma sanatıdır. Bu sanatın temelinde benzeyen ve benzetilen olarak adlandırılan iki unsur bulunur. Teşbihte, bu iki unsur arasında paylaşılan nitelikler veya özellikler vardır, ve bu ortak nitelikler teşbihin temelini oluşturur. Bazen, bu benzetme işlemi için özel bir sözcük kullanılır, […]

Mecazı Mürsel (Ad Aktarması) Sanatı

Mecaz Nedir Bir sözcüğün temel anlamının dışında başka bir anlamla kullanılmasına sebep olan dildeki ilişki, benzerlik üzerine kuruluysa bu söyleme “mecaz” denir. Ancak, benzerlik dışında farklı bir ilişki nedeniyle kullanılan mecazlara ise “mecazı mürsel” adı verilir. Bu bağlamda, genellikle tam anlamıyla mecazdan bahsedildiğinde, mecaz-ı mürsel kastedilmektedir. Mecazı mürsel (Ad Aktarması) Nedir Hangi Yollarla […]

Çalıkuşu

Çalıkuşu Romanının Künyesi Romanın Orijinal Adı: Çalıkuşu Çalıkuşu Yazarı: Reşat Nuri Güntekin Yasal Hak Sahibi: Hadiye Güntekin İlk Basım Tarihi: 1922 Basıldığı Yer: İnkılap ve Aka Basımevi İstanbul Sayfa Sayısı: 400 Boyutları: 13,5 X 19,5 cm. Çalıkuşu Romanının İncelemesi Zaman ve Mekan Çalıkuşu romanının mekân ve zaman unsurları oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir, […]

Kaside

Kaside Nedir Ne Demektir Hakkında Kısaca Bilgi Din ve devlet büyüklerini övmek için aruz ölçüsüyle 31-99 beyit arasında yazılan, kendi içinde birbirinden farklı bölümlerden oluşan divan şiirine kaside denir. Gazel ile birlikte divan edebiyatında en sevilen nazım biçimlerinin başında yer almaktadır. Bu nazım biçimi Arap edebiyatında doğmuş, oradan İran edebiyatına geçmiştir. İran edebiyatının […]

Mahallileşme Akımı, Türki Basit ve Sebki Hindi Akımı

Divan Edebiyatında Mahallileşme Akımı Şehirlerde rastlanan halk dili ve divan tarzı söyleyişlerden, Türk halk edebiyatındaki aşık tarzı söyleyişten doğan bir akımdır. Divan şiirimizde İstanbul’un fethinden sonra başlayarak etkisini artıran bu akımda İstanbul şivesine ve İstanbul tabiatına yaklaşma amaçlanmıştır. XVI. yüzyılda Baki’de etkisini hissettiren “Mahallileşme Akımı” en güçlü örneklerini XVIII. yüzyılda Nedim ile vermiştir. […]

Edebiyat ve Psikoloji İlişkisi

Edebiyat ile Psikoloji İlişkisi Edebiyat ile psikoloji birbirilerine oldukça yakın iki alandır. Her ikisi de insan yaşamını, insanın iç dünyasını anlamaya çalışır. Psikoloji bilimi bazen bir edebî eserdeki kişinin ruhsal yaşamını irdelemeye çalışır bazen de sanatçılar psikolojiden yararlanarak eserlerini oluştururlar. Örneklerde de görüldüğü gibi edebiyat ile psikoloji ilişkisine baktığımızda iç içe girmiş iki […]

Edebiyatın Sanat Akımlarıyla İlişkisi

Edebiyat ve Sanat Akımları Arasındaki İlişki Bir milletin tarih boyunca yaşadığı deneyimler, çeşitli düşünce akımlarının oluşmasına yol açar. Sanatın evriminde, yönetim biçimleri, toplumsal değişimler, bilimsel ilerlemeler ve daha birçok faktör, sanat akımlarının doğuşunda etkili olmuştur. Bu düşünce akımları, bir milletin yaşam tarzını ve devlet yapısını temelden etkiler. İşte bu etkilenme, edebi eserler üzerinde […]

İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyatın Özellikleri

İslamiyet Öncesi Sözlü Edebiyatın Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde ■ Yazının henüz kullanılmadığı dönem olarak bilinen bu dönemde, iletişim ve bilginin aktarımı sözlü olarak gerçekleştirilmiştir. Yazının olmadığı için, sözlü ürünler söz ve ezgiyle hayat bulmuştur. ■ Sözlü edebiyatın kökenleri, mitolojik dönemde oluşmaya başlamıştır. İnsanların doğa, tanrılar, kahramanlar ve evren hakkında anlatılarla birbirlerini eğlendirmesi, bilgilendirmesi […]

Edebiyatın Bilimlerle İlişkisi

Edebiyat ile Bilim Dalları Arasındaki İlişki Edebî eserler, diğer bilimlerle karmaşık bir ilişkiye sahiptir. Ancak bu ilişki, edebiyat eserinin otomatik olarak bilimsel bir eser olması anlamına gelmez. Edebiyat ve bilim, amaçları ve yöntemleri açısından farklıdır. Bu farklılıklara rağmen, yazarlar ve şairler, yaşadıkları dönemin bilimsel ve teknolojik gelişmelerinden etkilenmemek mümkün değildir. Çünkü, yazarın veya […]

Zanaat

Zanaat Nedir Sanat, insanın duygularını, hayallerini, tasarılarını ve güzellik algısını estetik bir şekilde ifade ettiği bir alanı temsil eder. Ancak sanat, günlük yaşamla ve pratik gereksinimlerle ilişkili olan ihtiyaçlarımızı karşılamak için tasarlanmamıştır. Bu nedenle, pratik ve maddi ihtiyaçlarımızı karşılamayı hedefleyen işler, çıraklık, kalfalık ve ustalık gibi deneyimsel aşamalara sahip zanaat çalışmaları olarak adlandırılır. […]

Sanat Eserinin Özellikleri

Sanat Eserinin Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde ■ Sanat eserinin öncelikli amacı, doğru ve yararlı olmak yerine güzellik sunmaktır. Sanat, estetik deneyimi ve duyusal zevki tatmin etmeyi hedefler. ■ Bilimsel eserler gibi sadece bilgilendirici ve nesnel bir amaca yönelik olmak zorunda değildir. Sanat, duygu, düşünce ve hayal gücünün ifade edildiği bir alan olarak özgürlüğe […]

Edebiyat Nedir

Edebiyat Nedir Ne Demektir Edebiyat, insanların duygularını, düşüncelerini, hayallerini ve isteklerini en güzel ve etkileyici şekilde ifade etme sanatıdır. Bu sanat, söz veya yazı aracılığıyla gerçekleşir ve farklı biçimlerde ortaya çıkar. Şiir biçiminde olan manzum edebiyatın yanı sıra düzyazı olarak da adlandırılan mensur edebiyat da bu ifade şekillerinden biridir. Edebiyat sözcüğü, Arapça “edep” […]